Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Dom Żeglar­ski Mila Spółka z o. o., wła­ści­ciel ser­wi­su­ ……… dokłada wszel­kich sta­rań, aby chro­nić pry­wat­ność osób korzy­sta­ją­cych z ser­wisu. W celu reali­za­cji zasady zgod­nego z pra­wem, rze­tel­nego i przej­rzy­stego prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w trak­cie korzy­sta­nia z naszych usług, przyj­mu­jemy doku­ment zwany Poli­tyką Pry­wat­no­ści. Poli­tyka Pry­wat­no­ści okre­śla w jaki spo­sób dbamy o dane oso­bowe i prawa naszych użyt­kow­ni­ków i jest zgodna prze­pi­sami prawa, w tym z Ogól­nym Roz­po­rzą­dze­niem o Och­ro­nie Danych Oso­bo­wych 2016/679, z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (RODO).
Poli­tyka pry­wat­no­ści opi­suje zasady prze­twa­rza­nia przez nas infor­ma­cji na Twój temat, w tym danych oso­bo­wych oraz cia­ste­czek, czyli tzw. cookies.
 

 1. Infor­ma­cje ogólne
  1. Niniej­sza poli­tyka doty­czy Ser­wisu www, funk­cjo­nu­ją­cego pod adre­sem url: motorowki.szczecin.pl
  2. Ope­ra­to­rem ser­wisu oraz Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest: Dom Żeglar­ski Mila Sp. z o. o. Wyspa Grodzka 1, 70-655 Szcze­cin, KRS 0000446970, REGON 321327511, NIP 9552343642
  3. Adres kon­tak­towy poczty elek­tro­nicz­nej ope­ra­tora: sklep@mila.szcecin.pl
  4. Dane oso­bowe prze­twa­rzane są przez Dom Żeglar­ski Mila Spółka z o. o., w celu[AN1]  wypożyczenia sprzętu pływającego, reali­za­cji upraw­nień i obo­wiąz­ków zwią­za­nych z pro­wa­dzona dzia­łal­no­ścią w szcze­gól­no­ści sprze­dażą towa­rów oraz orga­ni­zo­wa­niem rej­sów komer­cyj­nych i szko­le­nio­wych, szko­le­niami żeglar­skimi i moto­ro­wod­nymi. W tym zakre­sie Dom Żeglar­ski Mila pełni rolę admi­ni­stra­tora prze­twa­rza­nych danych.
  5. W nie­któ­rych sytu­acjach, prze­twa­rza­nie danych wynika z uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb przed­się­bior­stwa Dom Żeglar­ski Mila Spółka z o. o. takich jak zapew­nie­nie obsługi płat­ni­czej, win­dy­ka­cja należ­no­ści, archi­wi­za­cji danych w celu zapew­nie­nia roz­li­czal­no­ści i speł­nie­nia obo­wiąz­ków praw­nych, pod­trzy­ma­nie rela­cji z klien­tem, kon­trola jako­ści ofe­ro­wa­nych usług, pre­zen­to­wa­nie nie­zbęd­nych infor­ma­cji lub oferty, pro­wa­dze­nie new­slet­tera (art. 6 ust 1 lit f RODO). Prze­twa­rza­nie danych może być także konieczne ze względu na obo­wią­zek wypeł­nie­nia obo­wiąz­ków praw­nych, w tym obo­wiązku doty­czą­cego udoku­mentowania wyko­na­nia usługi poprzez wysta­wie­nie fak­tury VAT lub para­gonu (art. 6 ust 1 lit c RODO).
  6. W ramach niniej­szej Poli­tyki Pry­wat­no­ści możesz wyra­zić dodat­kową zgodę na prze­twa­rza­nie danych (New­slet­ter) w celach:
   han­dlo­wych: wysy­ła­nie infor­ma­cji o: nowo­ściach, pro­mo­cjach, ofer­tach oraz
   mar­ke­tin­go­wych: wysy­ła­nie infor­ma­cji o: kon­kur­sach, pro­gra­mie dla sta­łych klien­tów, zniż­kach
   Zapi­sa­nie się do New­slet­tera jest w pełni dobro­wolne, pod­lega wszyst­kim zasa­dom opi­sa­nym w Poli­tyce Pry­wat­no­ści. Zgodę na otrzy­my­wa­nie New­slet­tera możesz w każ­dej chwili cof­nąć.
  7. Ser­wis reali­zuje funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­jący spo­sób:
   Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzone w for­mu­la­rzach dane, które zostają wpro­wa­dzone do sys­te­mów Ope­ra­tora.
   Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ków cookie (tzw. „cia­steczka”).
 2. Prze­ka­zy­wa­nie danych innym podmio­tom
  1. W uza­sad­nio­nych oko­licz­no­ściach dane oso­bowe klien­tów prze­ka­zy­wane są zaufa­nym part­ne­rom (podmio­tom prze­twa­rza­ją­cym), w szcze­gól­no­ści podmio­tom świad­czą­cym usługi księ­gowe, infor­ma­tyczne, ubez­pie­cze­niowe, ope­ra­to­rom płat­no­ści. Dane prze­ka­zywane są tym podmio­tom na pod­sta­wie odręb­nych umów o powie­rze­niu prze­twa­rza­nia danych. Admi­ni­stra­tor może podej­mo­wać czyn­no­ści pole­ga­jące na zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu w celu świad­cze­nia usług w ramach zawar­tej umowy oraz w celu pro­wa­dze­nia przez Admi­ni­stra­tora mar­ke­tingu bez­po­śred­niego. Dane klien­tów nie są prze­ka­zy­wane do pań­stwa trze­ciego lub orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych.
 3. Prze­ka­zy­wa­nie danych innym podmio­tom
  Twoje dane oso­bowe prze­twa­rzane są przez [AN2] Admi­ni­stra­tora nie dłu­żej, niż jest to konieczne do wyko­na­nia zwią­za­nych z nimi czyn­no­ści okre­ślo­nych osob­nymi prze­pi­sami (np. o pro­wa­dze­niu rachun­ko­wo­ści) lub do czasu przedaw­nie­nia rosz­czeń wyni­ka­ją­cych ze sto­sunku praw­nego w związku, z któ­rym pozy­skano dane.
 4. Wybrane metody ochrony danych sto­so­wane przez Ope­ra­tora
  1. Miej­sca logo­wa­nia i wpro­wa­dza­nia danych oso­bo­wych są chro­nione w war­stwie trans­mi­sji (cer­ty­fi­kat SSL). Dzięki temu dane oso­bowe i dane logo­wa­nia, wpro­wa­dzone na stro­nie, zostają zaszy­fro­wane w kom­pu­te­rze użyt­kow­nika i mogą być odczy­tane jedy­nie na doce­lo­wym ser­we­rze.
  2. Hasła użyt­kow­ni­ków są prze­cho­wy­wane w postaci haszo­wa­nej. Funk­cja haszu­jąca działa jed­no­kie­run­kowo – nie jest moż­liwe odwró­ce­nie jej dzia­ła­nia, co sta­nowi obec­nie współ­cze­sny stan­dard w zakre­sie prze­cho­wy­wa­nia haseł użyt­kow­ni­ków.
  3. Ope­ra­tor okre­sowo zmie­nia swoje hasła admi­ni­stra­cyjne.
  4. W celu ochrony danych Ope­ra­tor regu­lar­nie wyko­nuje kopie bez­pie­czeń­stwa.
  5. Istot­nym ele­men­tem ochrony danych jest regu­larna aktu­ali­za­cja wszel­kiego opro­gra­mo­wa­nia, wyko­rzy­sty­wa­nego przez Ope­ra­tora do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, co w szcze­gól­no­ści ozna­cza regu­larne aktu­ali­za­cje komponen­tów pro­gra­mi­stycz­nych.
 5. Hosting
  Ser­wis jest hosto­wany (tech­nicz­nie utrzy­my­wany) na ser­we­rach ope­ra­tora: Zarezerwuj.pl tj. InsERT S A. z sie­dzibą we Wro­cła­wiu przy ul. Jerz­ma­now­skiej 2, 54-519 Wro­cław, zare­je­stro­wana w reje­strze przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­nym przez Sąd Rejo­nowy dla Wro­cławia-Fabrycz­nej, Wydział VI Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nr KRS 0000306888; NIP 898-19-45-134, REGON 932283479, posia­da­jąca kapi­tał zakła­dowy w wyso­ko­ści 16.000.000,00-zł w cało­ści opła­cony.
 6. Infor­ma­cje w for­mu­la­rzach
  1. Ser­wis zbiera infor­ma­cje podane dobro­wol­nie przez użyt­kow­nika, w tym dane oso­bowe, o ile zostaną one podane.
  2. Ser­wis może zapi­sać infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie czasu, adres IP).
  3. Ser­wis, w nie­któ­rych wypad­kach, może zapi­sać infor­ma­cję uła­twia­jącą powią­za­nie danych w for­mu­la­rzu z adre­sem e-mail użyt­kow­nika wypeł­nia­ją­cego for­mu­larz. W takim wypadku adres e-mail użyt­kow­nika poja­wia się wewnątrz adresu url strony zawie­ra­ją­cej for­mu­larz.
  4. Dane podane w for­mu­la­rzu są prze­twa­rzane w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­nego for-mula­rza, np. w celu doko­na­nia pro­cesu obsługi zgło­sze­nia ser­wi­so­wego lub kon­taktu han­dlo­wego, reje­stra­cji usług itp. Każ­do­ra­zowo kon­tekst i opis for­mu­larza w czy­telny spo­sób infor­muje, do czego on służy.
 7. Logi Admi­ni­stra­tora
  Infor­ma­cje zacho­wa­niu użyt­kow­ni­ków w ser­wi­sie mogą pod­legać logo­wa­niu. Dane te są wyko­rzy­sty­wane w celu admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem.
 8. Istotne tech­niki mar­ke­tin­gowe
  1. Ope­ra­tor sto­suje ana­lizę sta­ty­styczną ruchu na stro­nie, poprzez Google Ana­ly­tics (Google Inc. z sie­dzibą w USA). Ope­ra­tor nie prze­ka­zuje do ope­ra­tora tej usługi danych oso­bo­wych, a jedy­nie zano­ni­mi­zo­wane infor­ma­cje. Usługa bazuje na wyko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika. W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­nika gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mową Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­jące z pli­ków cookies przy pomocy narzę­dzia: 
   https://www.google.com/ad­s/prefe-ren­ces/
  2. Ope­ra­tor sto­suje tech­niki remar­ke­tin­gowe, pozwa­la­jące na dopa­so­wa­nie prze­ka­zów rekla­mo­wych do zacho­wa­nia użyt­kow­nika na stro­nie, co może dawać złu­dze­nie, że dane oso­bowe użyt­kow­nika są wyko­rzy­sty­wane do jego śle­dze­nia, jed­nak w prak­tyce nie docho­dzi do prze­ka­za­nia żad­nych danych oso­bo­wych od Ope­ra­tora do ope­ra­to­rom reklam. Techno-logicz­nym warun­kiem takich dzia­łań jest włą­czona obsługa pli­ków cookie.
  3. Ope­ra­tor sto­suje korzy­sta z pik­sela Face­bo­oka. Ta tech­no­lo­gia powo­duje, że ser­wis Face­book (Face­book Inc. z sie­dzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zare­je­stro­wana korzy­sta z Ser­wisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec któ­rych sam jest admi­ni­stra­to­rem, Ope­ra­tor nie prze­ka­zuje od sie­bie żad­nych dodat­ko­wych danych oso­bo­wych ser­wisowi Face­book. Usługa bazuje na wyko­rzy­sta­niu cia­ste­czek w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika.
  4. Ope­ra­tor sto­suje roz­wią­za­nie auto­ma­ty­zu­jące dzia­ła­nie Ser­wisu w odnie­sie­niu do użyt­kow­ni­ków, np. mogące prze­słać maila do użyt­kow­nika po odwie­dze­niu kon­kret­nej pod­strony, o ile wyra­ził on zgodę na otrzy­my­wa­nie kore­spon­den­cji han­dlo­wej od Ope­ra­tora.
 9. Infor­ma­cja o pli­kach cookies
  1. Ser­wis korzy­sta z pli­ków cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­nowią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
  3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Ser­wisu.
  4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w nastę­pu­jących celach:
   1. utrzy­ma­nie sesji użyt­kow­nika Ser­wisu (po zalogo­wa­niu), dzięki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej podstro­nie Ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła;
   2. reali­za­cji celów okre­ślo­nych powy­żej w czę­ści „Istotne tech­niki mar­ke­tin­gowe”;
  5. W ramach Ser­wisu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies: 
   „sesyjne” (ses­sion cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są pli­kami tym-cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika do czasu wylogo­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­nika.
  6. Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać zmiany usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­darka inter­ne­towa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­liwe jest także auto­ma­tyczne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na ten temat zawiera pomoc lub doku­mentacja prze­glą­darki inter­ne­to­wej.
  7. Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wisu.
  8. Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu wyko­rzy­styane mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­jące z ope­ra­torem Ser­wisu podmioty, w szcze­gól­no­ści doty­czy to firm: Google (Google Inc. z sie­dzibą w USA), Face­book (Face­book Inc. z sie­dzibą w USA), Twit­ter (Twit­ter Inc. z sie­dzibą w USA).
 10. Zarzą­dza­nie pli­kami cookies – jak w prak­tyce wyra­żać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­darki. Zastrze­gamy, że wyłą­cze­nie obsługi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­cesów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­stanie ze stron www
  2. W celu zarzą­dza­nia usta­wie­nia cookies wybierz z listy poni­żej prze­glą­darkę inter­ne­tową, któ­rej uży­wasz i postę­puj zgod­nie z instruk­cjami:
   o Edge
   o Inter­net Explo­rer
   o Chrome
   o Safari
   o Fire­fox
   o Opera Urzą­dze­nia mobilne:
   o Android
   o Safari (iOS)
   o Win­dows Phone
 11. Upraw­nie­nia korzy­sta­ją­cych z ser­wisu w zakre­sie ochrony danych oso­bo­wych
  1. W opar­ciu o obo­wią­zu­jące prze­pisy RODO (z uwzględ­nie­niem ogra­ni­czeń tam wska­za­nych), klien­tom nastę­pu­jące prawa zwią­zane z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych:
   1. prawo wyco­fa­nia zgody na prze­twa­rza­nie danych, co pozo­sta­nie jed­nak bez wpływu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej cof­nię­ciem;
   2. prawo dostępu do danych oso­bo­wych,
   3. prawo żąda­nia spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych,
   4. prawo żąda­nia usu­nię­cia danych oso­bo­wych,
   5. prawo żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych,
   6. prawo wyra­że­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia danych ze względu na szcze­gólną sytu­ację,
   7. prawo do prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych, tj. prawo otrzy­ma­nia swo­ich danych oso­bo­wych, w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie infor­ma­tycz­nym nada­ją­cym się do odczytu maszy­no­wego.
  2. Aby skorzy­stać z powyż­szych praw, należy skon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem Danych Oso­bo­wych w sie­dzi­bie Dom Żeglar­ski Mila Spółka z o. o. lub skorzy­stać z nastę­pu­jących form kon­taktu: tel +48 798 140 100, adres e-mail: skle­p@mila.szcze­cin.pl.
  3. Każdy klient ma także prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego zaj­mu­ją­cego się ochroną danych oso­bo­wych, tj. Pre­zesa Urzędu Och­rony Danych Oso­bo­wych, ul. Stawki 2, 00-193 War­szawa.
  4. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne, lecz nie­zbędne do obsługi Ser­wisu i zło­żo­nego zamó­wie­nia.

Więcej informacji z zakresu ochrony danych osobowych znajda Państwo w zakładce RODO na stronie: motorowki.szczecin.pl